O nas

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja została powołana do życia 27 czerwca 2018 r. z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi. Nasze osobiste doświadczenia sprawiły, że zaczęliśmy działać prężniej, na dużo większą skalę. Do tej pory prowadziliśmy grupę wsparcia na Facebooku, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby szerzyć rzetelną wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego i uwrażliwiać społeczeństwo na problem osób z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi.

Fundusze potrzebne na założenie Fundacji zostały zebrane na zbiórce społecznościowej. Większość pieniędzy wpłacili rodzice – uczestnicy grupy wsparcia “Mutyzm wybiórczy – reaktywacja”, która została założona w grudniu 2017 roku. W imieniu całej grupy fundatorem została Anna Jasiołek.

Nazwa pełna: Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000737540

NIP: 8681971340

REGON: 380658914

Data rejestracji: 27.06.2018 r.

Adres siedziby: Kurów 174, 32-700 Bochnia

Nr rachunku bankowego: 87 1240 1444 1111 0010 8384 3250


SKŁAD FUNDACJI

 

FUNDATOR

ANNA JASIOŁEK
Mama dziewczynki z mutyzmem wybiórczym.

 

RADA FUNDACJI

MARCIN FIJAK –  (Przewodniczący Rady Fundacji) 

email: m.fijak@mutyzm-wybiorczy.org.pl

IWONA POUCH – (Członek Rady Fundacji)

email: i.pouch@mutyzm-wybiorczy.org.pl

 

ADA ROGOWSKA – (Członek Rady Fundacji)

email: a.rogowska@mutyzm-wybiorczy.org.pl

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

BEATA SOCHA  – (Prezes Zarządu) 

email: b.socha@mutyzm-wybiorczy.org.pl

Mama dziewczynki z mutyzmem wybiórczym.


EWA ROMAŃSKA
 –  (Wiceprezes Zarządu) 

email: e.romanska@mutyzm-wybiorczy.org.pl

Mama chłopca exMW. 


JANUSZ ROMAŃSKI
  – (Członek Zarządu)

Tata chłopca exMW, prywatnie mąż Ewy. 

EDYTA GONCZAR –  (Członek Zarządu) 

email: e.gonczar@mutyzm-wybiorczy.org.pl

Mama chłopca z mutyzmem wybiórczym i Zespołem Aspergera.

Wolontariusze to osoby, dzięki którym nasza Fundacja ciągle się rozwija. Każdy pomysł, projekt, opracowanie, komentarz, grafika, lista i zestawienie, istnieją dzięki ciężkiej pracy i ogromnej determinacji wolontariuszy.

Osoby współpracujące z nami mieszkają w różnych zakątkach Polski, dlatego praca ta jest oparta na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Ciągły kontakt, czujność i przede wszystkim chęć niesienia pomocy, jest niezwykle ważna. Najważniejsza w tym wszystkim jest świadomość, że kolejne dziecko ma szansę pokonać lęk, ponieważ w jego otoczeniu pojawi się ktoś, kto podejmie właściwe działania.

STATUT
Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Annę Jasiołek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06 lutego 2018 roku sporządzonym przed notariuszem Ewą Knuplerz, w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Knuplerz notariusze SP przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1 w Krakowie i działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bochnia.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

1. Fundacja może współpracować z organami administracji publicznej.
2. Fundacja może współpracować z podmiotami gospodarczymi.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Pracownikami mogą być: fundator, członkowie zarządu, ale również osoby spoza władz Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym oraz szerzenie rzetelnej wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego zwłaszcza poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) wszechstronną działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób
z mutyzmem wybiórczym oraz ich rodzin;
4) promocję sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób z mutyzmem wybiórczym;
5) pomoc społeczną umożliwiającą osobom z mutyzmem wybiórczym oraz ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
6) ochronę i promocję zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) działanie na przecz społeczności lokalnych;
9) promocję i organizację wolontariatu;
10) działalność charytatywną.
2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie wolontariatu i współpracę ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi;
2) prowadzenie poradnictwa i edukacji rodziców w zakresie pomocy swoim dzieciom;
3) propagowanie idei działalności Fundacji oraz realizacji jej celów;
4) działalność promocyjną;
5) organizowanie lokalnych grup wsparcia;
6) tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacji dla rodzin dzieci z mutyzmem wybiórczym w celach integracyjnych o charakterze rekreacyjnym;
7) wsparcie i edukację specjalistów i wolontariuszy w zakresie wyznaczonym celem Fundacji;
8) pomoc psychologiczną i merytoryczną z zakresu mutyzmu wybiórczego i innych zaburzeń lękowych adresowaną do rodzin dzieci z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi;
9) działalność wydawniczą;
10) organizowanie poradnictwa, szkoleń, warsztatów terapii zajęciowej, pracowni, kursów, instruktaży, wykładów z zakresu mutyzmu wybiórczego, konferencji oraz prelekcji;
11) promocję i organizację wolontariatu;
12) szeroko zakrojoną działalność z wykorzystaniem nowych mediów, internetu, video;
13) prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych, akcji społecznych propagujących wiedzę na temat specyfiki mutyzmu wybiórczego, uświadamianie jakim rodzajem zaburzenia jest mutyzm wybiórczy;
14) organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji;
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń on-line dla rodziców, specjalistów, opiekunów prawnych dzieci i pozostałych osób zainteresowanych tematem mutyzmu wybiórczego;
16) promocję problematyki mutyzmu wybiórczego za pomocą plakatów, ulotek, broszur itp.;
17) współpracę z instytucjami dobroczynnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także z władzami samorządowymi i rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej;
18) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego;
19) uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym i innych zaburzeń lękowych;
20) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji;
21) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego;
22) współdziałanie z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych;
23) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji;
24) inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat mutyzmu wybiórczego i sposobów udzielania pomocy osobom dotkniętym mutyzmem wybiórczym;
25) działalność medialną w środkach masowego przekazu;
26) tworzenie i organizacja innych form działalności służących realizacji celów Fundacji;
27) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, jak również sponsorów na działalność Fundacji;
28) działanie na rzecz wprowadzenia zmian przepisów w zakresie orzecznictwa o kształceniu specjalnym dla dzieci z mutyzmem wybiórczym;
29) współpracę z organizacjami i instytucjami pomagającymi dzieciom z mutyzmem wybiórczym i udzielenie im fachowego wsparcia;
30) pozyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł;
31) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów, wystaw i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji;
32) prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie mutyzmu wybiórczego;
33) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy;
34) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
35) inicjowanie działań i przystąpienie do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
36) wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżną z ich celami.
37) podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności ze źródeł:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dotacji i subwencji;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem;
4) majątku ruchomego i nieruchomego;
5) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6) odpłatnej działalności statutowej
7) dochodów z lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§ 11

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV
Działalność gospodarcza
§ 15

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) usługi wspomagające edukację (PKD 85.6);
2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
4) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.18.Z);
7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
8) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
9) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
12) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60Z);
13) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 93).

§ 16

Cały dochód Fundacji pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Fundacji.


Rozdział V
Organy Fundacji
§ 17

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób, powoływanych na czas nieokreślony.
3. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
4. Odwołanie członka Rady Fundacji wymaga stosownej uchwały większością 2/3 głosów pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej, rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.
7. Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. Zwołanie Rady Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Wystarczające dla zachowania formy pisemnej jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (w szczególności e-mailem).
3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie 1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku, wtedy posiedzenie Rady może zwołać Zarząd.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.

§ 20

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji;
2) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności;
3) zmiany statutu i celów statutowych;
4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji;
5) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu;
6) inne sprawy określone statutem.

§ 21

Rada Fundacji może:
1) żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

§ 22

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 23

1. Zarząd Fundacji jest organem powoływanym przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator.
2. Zarząd tworzy zespół składający się od 3 do 7 osób powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w każdym czasie, który stanowią prezes Zarządu, wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów obecnych członków na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
7. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zarządu są informowani najpóźniej na dwa dni przed planowanym zebraniem pocztą elektroniczną, wiadomością sms lub telefonicznie.
8. Członkom Zarządu za wykonywanie swych prac wynikających z pełnionych przez nich funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 24

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych;
4) prowadzenie list ofiarodawców;
5) decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków;
6) sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art. 12 ustawy o fundacjach;
7) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 26

Uchwały Zarządu są protokołowane.

§ 27

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
1) śmierci członka;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania przez Radę Fundacji.


Rozdział VI
Zmiana statutu
§ 28

Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Rada Fundacji większością 2/3 głosów spośród wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 29

Zmiana statutu i celów statutowych następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.


Rozdział VII
Likwidacja
§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 31

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

§ 32

Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Radę Fundacji.

§ 33

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Rada Fundacji przeznacza na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja niesie pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego podopiecznego naszej Fundacji i inne przywileje wynikające z bycia podopiecznym.
Fundacja nie zbiera pieniędzy dla podopiecznych, ponieważ terapia mutyzmu wybiórczego nie wymaga nakładów finansowych.
Jeśli rodzice chcą zbierać pieniądze na swoje dzieci – mogą robić to przy pomocy innych organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego. Z zebranych pieniędzy mogą opłacić np. szkolenia.

Część usług może być odpłatna (np. szkolenia), jednak Fundacja dokłada wszelkich starań, aby podopieczni i ich rodzice/opiekunowie mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek.

Poniżej wnioski w formacie PDF oraz regulamin podopiecznych:

Regulamin-i-wniosek-Dziecko-Podopieczny-MWR-2019

Proszę zwrócić uwagę, że osoby pełnoletnie wypełniają wniosek samodzielnie:

Regulamin-i-wniosek-Pełnoletni-Podopieczny-MWR-2019

 

Zapraszamy!
Zarząd Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

 

.

.

.

Zamów:

👉 Ulotki + wizytówki

👉 Ulotki + torba

.

.

.

Zobacz więcej i zamów najlepszą dla siebie:

👉 Koszulki z logo

.

.

.

.

.

.

 

Wywiad z Adą Rogowską i z Izabelą Siwicką-Puszko (mamą dziewczynek z MW):

 

Wywiad z naszą wolontariuszką Marzeną Schab:

.

.

.

Zapraszam do przeczytania jednego z artykułów autorstwa Ady Rogowskiej

👉 matkawariatka.pl 

.

.

.

.

.

.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

👉 Czego dziecko z MW nie zrobi 

.

.

.

Dowiedz się więcej:

👉 Pakiet do PPP

.

.

.

Długo wyczekiwana książka Maggie i Alison :

 

Biblioteki, które otrzymały Kompendium:

👉 Biblioteki

.

.

.

Szkolenie zorganizowane w 2019 r.

👉 Szkolenie z Meggie Johnson – 2019 r.

Szkolenie, które odbędzie się w maju 2021 r. 

👉 Szkolenie z Meggie Johnson – 2021 r.

 

Przelewy zagraniczne: PL 87 1240 1444 1111 0010 8384 3250
(Swift/BIC banku to: PKOPPLPW)