ORZECZENIE O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM

W jaki sposób ubiegać się o wydanie orzeczenia?

Drogi rodzicu!

Jeżeli masz dziecko z mutyzmem wybiórczym (zaburzeniem lękowym) w wieku szkolnym, masz prawo ubiegać się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Jednak należy mieć na uwadze to, iż obecnie wydawanie orzeczeń dla dzieci z mutyzmem wybiórczym nie jest jeszcze standardowym działaniem wszystkich poradni. Często rodzic musi się  przygotować na małą batalię.

Zanim jednak otrzymasz oficjalną diagnozę, przygotuj szkołę na pracę z Twoim dzieckiem, a dziecko do pracy metodą małych kroków (sliding in). Dzięki szybko podjętym działaniom nie pozwolicie na utrwalanie milczenia w placówce, a dziecko będzie miało szansę na normalne funkcjonowanie (bez lęku). Stopniowo będzie mogło poszerzać grono osób, z którymi rozmawia.

Co powinieneś wiedzieć:

  • Orzeczenie o kształceniu specjalnym przyznawane jest dzieciom od 1 klasy szkoły podstawowej na okres roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.
  • Gdy macie orzeczenie, przysługują Wam 2h zegarowe tygodniowo na pracę z dzieckiem na terenie szkoły. Czas pracy powinien zostać podzielony na systematyczne sesje min. 3x w tygodniu/15-20 minut. Zajęcia z dzieckiem w placówce powinny być realizowane indywidualnie. Dlatego warto zadbać o uwzględnienie tego zapisu w orzeczeniu.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawiają tylko publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w których obowiązuje rejonizacja.
  • Mutyzm wybiórczy nie jest wymieniony w katalogu zaburzeń w ministerialnych rozporządzeniach, dlatego nie możemy złożyć wniosku o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na mutyzm wybiórczy, ale należy złożyć wniosek o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym ze względu na mutyzm wybiórczy i zaburzenia lękowe.

O tym jak powinna przebiegać cała procedura ubiegania się o kształcenie specjalne przeczytasz poniżej.

1. Opinia ze szkoły dziecka

Niezbędna będzie opinia ze szkoły Twojego dziecka, wystawiona przez wychowawcę (pomocna przy diagnozowaniu dziecka w Poradni Psychiatrycznej i Psychologiczno-Pedagogicznej). Dyrektor poradni może się zwrócić do dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko z prośbą o sporządzenie opinii dotyczącej funkcjonowania ucznia. Wówczas szkoła ma 7 dni na wydanie takiej opinii.

Dobrze byłoby, aby wychowawca zaznaczył, jakie inne trudności poza brakiem mowy występują u dziecka np. nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, nie jest w stanie zgłosić złego samopoczucia, jak również ewentualnego prześladowania.

Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby wszystkie istotne kwestie znalazły się w takiej opinii.

2. Wizyta u lekarza psychiatry (nalepiej specjalisty psychiatrii dziecięcej)

LEKARZ PSYCHIATRA wystawia diagnozę.

Koniecznie poproś o wypełnienie ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego. Jeżeli jest to pierwsza wizyta, lekarz psychiatra powinien przeprowadzić wywiad z rodzicem (w tym czasie dziecko powinno być poza zasięgiem słuchu, najlepiej czekać z drugą osobą na korytarzu poza gabinetem).

Rodzic powinien w sposób dokładny przedstawić funkcjonowanie swojego dziecka w domu, szkole i środowisku pozaszkolnym. Oczywiście powinien wyjaśnić również, jakiej formy pomocy dla dziecka się domaga. Może się okazać, że diagnoza zostanie już postawiona podczas pierwszej wizyty, ale bywa również tak, że cała procedura trwa dłużej.

Co wpisać w zaświadczeniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego uzupełnianiu?

Rozpoznanie choroby- F.94.0 (mutyzm wybiórczy) /i inne zaburzenia lękowe

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Jeżeli dziecko ma inne zaburzenia, również należy je ująć w zaświadczeniu, np. moczenie nocne. 

Wskazane jest umożliwienie korzystania z kształcenia specjalnego i prowadzenie na terenie szkoły terapii małych kroków przy początkowym udziale rodzica.

Ważność zaświadczenia od lekarza psychiatry nie została nigdzie określona czasowo.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Do wniosku należy dołączyć:                                                                                                   

  • zaświadczenie lekarskie 
  • opinię ze szkoły
  • inne opinie, jeżeli takie są.

W poradni pobierasz wniosek o wydanie orzeczenia o kształcenie specjalne (wnioski w niektórych poradniach są dostępne do pobrania na stronie www).

Masz prawo do złożenia wniosku, nawet jeżeli poradnia twierdzi inaczej. Na kopii poproś o potwierdzenie złożenia wniosku wraz z datą jego przyjęcia.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, trzeba tylko pamiętać, by zawrzeć we wniosku wszystko, czego wymaga rozporządzenie: § 5.3 i 6.1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

We wniosku należy uzasadnić konieczność przyznania kształcenia specjalnego.

Dobrze jest opisać, w jaki sposób dziecko fundcjonuje w szkole, napisać o konieczności oddziaływań na terenie szkoły w celu przezwyciężenia lęku przed mówieniem, jak również o znaczeniu współudziału rodzica w początkowym etapie terapii. (Można dopisać, że przyznanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym spowodowane LĘKLIWOŚCIĄ dziecka umożliwiłoby zorganizowanie takich zajęć), (w dużym skrócie). 

Jeżeli posiadasz inną dokumentację medyczną, która może w jakimś stopniu wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, dołącz ją do pozostałych dokumentów.

Z chwilą złożenia wniosku zostanie wyznaczony termin badań psychologiczno-pedagogicznych, po którym to zostanie wystawiona opinia o dziecku.

W poradni dziecko zostanie przebadane przez specjalistów, co będzie poprzedzone wywiadem z rodzicem dziecka (proszę pamiętajcie o tym, że podczas takiego wywiadu dziecko nie powinno się przysłuchiwać rozmowie).

W niektórych poradniach pierwsza wizyta jest tylko z udziałem rodzica, w innych często już na pierwsze spotkanie zapraszane jest również dziecko.

§10. 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 6 ust. 7. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 6 ust. 7.

Posiedzenie komisji orzekającej

Zespół powołuje dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na komisję najlepiej przyjść z gotowymi zaleceniami (np. zamieszczonymi w plikach grupy Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja). Rodzic ma  prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

W drodze po orzeczenie możesz spotkać się z określeniami: zagrożenie niedostosowaniem społecznym i demoralizacja. Wśród specjalistów mogą nadal występować istotne różnice i błędy w interpretacji tych dwóch terminów. Wciaż budzą one wiele wątpliwości, dlatego dobrze być świadomym rodzicem i znać różnicę pomiędzy tymi dwoma określeniami.

Zespół wydaje decyzję o przyznaniu bądź o braku potrzeby kształcenia specjalnego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. Jeżeli poradnia wyda orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zalecenia w orzeczeniu są niewystarczające i mogą w jakiś sposób utrudniać pracę w szkole, masz prawo odwołać się od zapisów w terminie 14 dni uzasadniając potrzebę zmiany zaleceń.

4. Dostarczenie orzeczenia przez rodzica do szkoły.

Szkoła od momentu złożenia orzeczenia ma 30 dni na napisanie IPET-u (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego) uwzględniającego zalecenia z orzeczenia i opracowania planu działania. Rodzic ma prawo wziąć udział w jego tworzeniu. Ma również prawo do tego, aby nie składać pod nim podpisu, jeżeli nie zgadza się na zawarty w nim plan pracy z dzieckiem.

Placówka otrzymuje subwencję oświatową dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Z przeznaczonych na ten cel środków pieniężnych szkoła powinna realizować zalecenia z orzeczenia. Wysokosć subwencji na dziecko jest różna, w zależności od powiatu.

RODZICU, PAMIĘTAJ! 

To jest Twoje dziecko i nikt nie ma prawa decydować za Ciebie o jego losie. Lęk pokonujemy w miejscu jego występowania (w tym wypadku szkoła). Orzeczenie o kształceniu specjalnym ma ułatwić Wam pracę w placówce i pomóc dziecku dojść do swobodnej komunikacji z otoczeniem, poprzez stopniowe podnoszenie poprzeczki.