Załącznik do uchwały nr 1/2018

z dnia 11 lutego 2018 r.

Fundatora Fundacji „Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja”

z siedzibą w Bochni

w sprawie nadania statutu fundacji

STATUT
Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Annę Jasiołek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06 lutego 2018 roku sporządzonym przed notariuszem Ewą Knuplerz, w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Knuplerz notariusze SP przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1 w Krakowie i działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bochnia.
§ 3
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

1. Fundacja może współpracować z organami administracji publicznej.

2. Fundacja może współpracować z podmiotami gospodarczymi.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.

2. Pracownikami mogą być: fundator, członkowie zarządu, ale również osoby spoza władz Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

 § 8

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym oraz szerzenie rzetelnej wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego zwłaszcza poprzez:

1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) wszechstronną działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób z mutyzmem wybiórczym oraz ich rodzin;

4) promocję sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób z mutyzmem wybiórczym;

5) pomoc społeczną umożliwiającą osobom z mutyzmem wybiórczym oraz ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

6) ochronę i promocję zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) działanie na przecz społeczności lokalnych;

9) promocję i organizację wolontariatu;

10) działalność charytatywną.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) organizowanie wolontariatu i współpracę ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi;

2) prowadzenie poradnictwa i edukacji rodziców w zakresie pomocy swoim dzieciom;

3) propagowanie idei działalności Fundacji oraz realizacji jej celów;

4) działalność promocyjną;

5) organizowanie lokalnych grup wsparcia;

6) tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacji dla rodzin dzieci z mutyzmem wybiórczym w celach integracyjnych o charakterze rekreacyjnym;

7) wsparcie i edukację specjalistów i wolontariuszy w zakresie wyznaczonym celem Fundacji;

8) pomoc psychologiczną i merytoryczną z zakresu mutyzmu wybiórczego i innych zaburzeń lękowych adresowaną do rodzin dzieci z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi;

9) działalność wydawniczą;

10) organizowanie poradnictwa, szkoleń, warsztatów terapii zajęciowej, pracowni, kursów, instruktaży, wykładów z zakresu mutyzmu wybiórczego, konferencji oraz prelekcji;

11) promocję i organizację wolontariatu;

12) szeroko zakrojoną działalność z wykorzystaniem nowych mediów, internetu, video;

13) prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych, akcji społecznych propagujących wiedzę na temat specyfiki mutyzmu wybiórczego, uświadamianie jakim rodzajem zaburzenia jest mutyzm wybiórczy;

14) organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji;

15) organizowanie i prowadzenie szkoleń on-line dla rodziców, specjalistów, opiekunów prawnych dzieci i pozostałych osób zainteresowanych tematem mutyzmu wybiórczego;

16) promocję problematyki mutyzmu wybiórczego za pomocą plakatów, ulotek, broszur itp.;

17) współpracę z instytucjami dobroczynnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także z władzami samorządowymi i rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej;

18) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego;

19) uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym i innych zaburzeń lękowych;

20) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji;

21) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego;

22) współdziałanie z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych;

23) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji;

24) inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat mutyzmu wybiórczego i sposobów udzielania pomocy osobom dotkniętym mutyzmem wybiórczym;

25) działalność medialną w środkach masowego przekazu;

26) tworzenie i organizacja innych form działalności służących realizacji celów Fundacji;

27) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, jak również sponsorów na działalność Fundacji;

28) działanie na rzecz wprowadzenia zmian przepisów w zakresie orzecznictwa o kształceniu specjalnym dla dzieci z mutyzmem wybiórczym;

29) współpracę z organizacjami i instytucjami pomagającymi dzieciom z mutyzmem wybiórczym i udzielenie im fachowego wsparcia;

30) pozyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł;

31) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów, wystaw i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji;

32) prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie mutyzmu wybiórczego;

33) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy;

34) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;

35) inicjowanie działań i przystąpienie do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa; 36) wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżną z ich celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji
§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności ze źródeł:
1) darowizn, spadków i zapisów;

2) dotacji i subwencji;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem;

4) majątku ruchomego i nieruchomego;

5) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

6) odpłatnej działalności statutowej

7) dochodów z lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
§ 11
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.

§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza
§ 15
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) usługi wspomagające edukację (PKD 85.6);

2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

4) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.18.Z);

7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

8) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

9) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);

10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);

12) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60Z);

13) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 93).
§ 16
Cały dochód Fundacji pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

Rozdział V
Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
1) Fundator;

2) Zarząd Fundacji.
6

§ 18
Do kompetencji Fundatora należą:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarząd Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji;

2) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności;

3) zmiany statutu i celów statutowych;

4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji;

5) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu;

6) inne sprawy określone statutem.
§ 19
W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wstępują pełnomocnicy Fundatorów.
§ 20
1. Fundator może działać przez swojego pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie po rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.
§ 21
1. Zarząd Fundacji jest organem powoływanym przez Fundatora na czas nieokreślony.

2. Zarząd tworzy zespół składający się od 3 do 7 osób powoływany i odwoływany przez Fundatora w każdym czasie, który stanowią prezes Zarządu, wiceprezesa Zarządu oraz członkowie Zarządu.

3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów obecnych członków na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

7. O zwołaniu posiedzenia członkowie zarządu są informowani najpóźniej na dwa dni przed planowanym zebraniem pocztą elektroniczną, wiadomością sms lub telefonicznie.

8. Członkom Zarządu za wykonywanie swych prac wynikających z pełnionych przez nich funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 22
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych;

4) prowadzenie list ofiarodawców;

5) decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków;

6) sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art. 12 ustawy o fundacjach;

7) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 24
Uchwały Zarządu są protokołowane.
§ 25
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
1) śmierci członka; 2) złożenia rezygnacji; 3) odwołania przez Fundatora.

Rozdział VI
Zmiana statutu
§ 26
Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Fundator.
§ 27
Zmiana statutu i celów statutowych następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
Rozdział VII

Likwidacja

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 29

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 30

Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Fundatora.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Fundator przeznacza na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 32

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 33
Połącznie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.