TURNUS REHABILITACYJNY DLA DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM

(proszę nie mylić z obozami terapeutycznymi organizowanymi przez ośrodki terapiujące dzieci z MW)

Drodzy rodzice,

Każde dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności ma możliwość skorzystania z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego połączonego z wypoczynkiem. Tak więc dzieci z mutyzmem wybiórczym posiadający taki dokument, też mogą skorzystać z takiej formy pomocy.

Orzeczenie o niepełnosprawności przyznaje Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie musi mieć swoją ważność w ostatnim dniu turnusu.

Celem takiego pobytu może być poprawa funkcjonowania dziecka i nawiązanie nowych relacji. Jest to świetna okazja do pracy w środowisku w nowym miejscu. Oczywiście taki wyjazd nie uleczy całkowicie dziecka, ale warto stwarzać mu nowe okazje do rozmów, trenować kupowanie, zamawianie i dzięki stosowaniu małych kroków przezwyciężać lęk. To dobra okazja do wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Jeżeli dziecko ma przyznany w orzeczeniu pkt. 7 i 8 na TAK (wymaga stałej opieki) to rodzic ma obowiązek jechać z dzieckiem na taki turnus. Można oczywiście wybrać się całą rodziną i przy okazji popracować nad pogłębieniem relacji. Rodzic/opiekun także otrzymuje takie dofinansowanie do turnusu.

Uczestnictwo w takim turnusie jest odpłatne, jednak cena zależna jest od wielu czynników, m.in. takich jak: miejsce i położenie ośrodka, termin, program turnusu. Wiąże się to z możliwością korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, zajęć sportowych bądź rekreacyjnych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON:

 • rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
 • osoba spełniająca kryterium dochodowe:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie:

 • złożyć wniosek o dofinansowanie w PCPR (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), że środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

PCPR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek może być uzupełniony przez lekarza pediatrę. (sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku);

Po wypełnieniu wniosku przez lekarza należy zrobić kopię i przedłożyć organizatorowi turnusu.

 • kopię posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;

Dobrze mieć ze sobą oryginał dokumentu do wglądu.

Dokumenty można pobrać ze strony PCPR bądź wybrać się po nie osobiście.

Przydatne informacje:

 • Turnusy rehabilitacyjne organizowane są wyłącznie na terenie kraju.
 • Czas trwania wynosi co najmniej 14 dni.
 • Rodzic dokonuje wyboru turnusu sam, zgodnie z określonymi w orzeczeniu i we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. Sam decyduje o wyborze ośrodka i terminu wyjazdu.
 • Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów, posiadających wpis do rejestru ośrodków i organizatorów prowadzących takie turnusy, dostępne są na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • Ośrodek musi mieć podpisaną umowę z PFRON
 • Dofinansowanie można otrzymać jeden raz w roku kalendarzowym i ubiegać się o nie tylko w jednym Powiecie.
 • Jeżeli otrzymałeś dofinansowanie do turnusu, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązujesz się poinformować PCPR o turnusie, w którym będziecie uczestniczyli.

Informacje o ośrodkach możesz również zasięgnąć ze strony:

kcotr.pl (Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych)

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Jednak doświadczenie pokazuje, że jest to dłuższa procedura.

Kwota przyznanego dofinansowania może być uzależniona od liczby osób niepełnosprawnych starających się o dofinansowanie w danym Powiecie (pozwala obniżyć wysokość kwot nie więcej jednak niż o 20%). Doświadczenie pokazuje, że na tle różnych Powiatów ma miejsce pewna rozbieżność. Dlatego o szczegóły warto pytać u źródła.

Zdarza się, że środki finansowe przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne są zdecydowanie niewystarczające w stosunku do potrzeb jakie deklarują osoby niepełnosprawne w złożonych przez siebie wnioskach, dlatego nie jest możliwe przyznanie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom pomimo spełnienia przez nie wymogów formalnych.

Od negatywnej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto korzystać z tej formy dofinansowania, mimo, iż złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym. (bardzo dużo zależy od Powiatu i ilości składanych wniosków).

Wnioski o dofinansowanie można składać w dowolnym momencie, ale najlepiej zrobić to w I kwartale roku kalendarzowego.

Zatem drodzy rodzice korzystajcie!

 

Mama dziecka z MW

Anna Jasiołek