WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dziecka z mutyzmem wybiórczym

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dalej WWRDz) dotyczy dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w 1 klasie szkoły podstawowej. Dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego od 1 klasy szkoły podstawowej mogą otrzymać kształcenie specjalne ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. WWRDz jest realizowane od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka. Zagadnienie to wymaga kilku wyjaśnień.
 3. Bardzo często poradnie psychologiczno-pedagogiczne odmawiają wydania WWRDz błędnie sugerując się niepełnosprawnościami określonymi w przepisach rozporządzenia dotyczącego kształcenia specjalnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).
  W powyższym rozporządzeniu nie pojawia się mutyzm wybiórczy, jako niepełnosprawność uprawniająca do wydania orzeczenia. Ww. przepisy określają, bowiem warunki organizacji kształcenia specjalnego, które nie jest tożsame z wczesnym wspomaganiem (problem został zauważony w kontroli NIK https://www.nik.gov.pl/plik/id,18657,vp,21256.pdf)
 4. W celu uzyskania opinii WWRDz nie jest niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Powinien wystarczyć stosowny zapis od lekarza psychiatry, że dziecko jest niepełnosprawne. Niestety bardzo często poradnie wymagają powyższego orzeczenia i uzależniają od niego wydanie pozytywnej decyzji o WWRDz. Z tej racji warto jest wcześniej postarać się o orzeczenie o niepełnosprawności (więcej przeczytasz w artykule „Orzeczenie o niepełnosprawności” dostępnym w plikach grupy Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja).
 5. W idealnych warunkach małe dziecko powinno otrzymać pomoc bez zbędnej zwłoki, bez niepotrzebnego stresu podczas wielu badań u wielu specjalistów.
U małych dzieci wczesna interwencja jest kluczowa, a dokładne diagnozowanie problemu można robić już w trakcie odpowiednich oddziaływań na terenie placówek oświatowych.
 1. Zajęcia mogą być realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, szkołach, przedszkolach, żłobkach i innych ośrodkach, które mają uwzględnioną taką możliwość. W przypadku dzieci do 3 r.ż. mogą być realizowane także w domu. Jednak w przypadku dzieci z MW wczesne wspomaganie powinno odbywać się w miejscu jego występowania, czyli na terenie żłobka, przedszkola czy szkoły, do której uczęszcza dziecko.
 2. Na zajęcia w ramach WWRDz przeznaczone jest od 4 do 8 godzin w miesiącu. Warto zadbać, aby w zaleceniach pojawił się zapis o przeznaczeniu tego czasu na codzienną (min 3 x tygodniowo, 15 min.) pracę z dzieckiem. Zajęcia mogą być realizowane z udziałem rodziców dziecka, a w początkowej fazie jest to wskazane i pomaga na szybsze uzyskanie efektów w pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
 3. Opinie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół wystawiają tylko publiczne poradnie wg rejonizacji. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły nauki (nie uczęszczają do żłobka, przedszkola lub szkoły) wydają publiczne PPP właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.
 4. Od decyzji w sprawie WWRDz nie ma odwołania, dlatego tak ważne jest odpowiednie skompletowanie dokumentów i obecność rodziców podczas posiedzenia komisji orzekającej. Na komisje można przyjść z gotową propozycją zaleceń (przykładowe zalecenia do pobrania ze strony Fundacji Mutyzm Wybiorczy Reaktywacja www.mutyzm-wybiorczy.org.pl). Bardzo ważna jest też kwestia poruszona w pkt 2 o prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących katalogu niepełnosprawności (można pobrać z plików grupy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten temat i się nim wesprzeć w dyskusji).
PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WWRDz:

1. Opinia nauczyciela o dziecku.

W każdym momencie można wnioskować o wydanie opinii na temat funkcjonowania naszego dziecka w żłobku, przedszkolu lub szkole (zerówka ). Nie jest wymagana konkretna forma ani formularz. Nauczyciel powinien opisać nie tylko poziom i sposób komunikacji z dzieckiem, ale też w jaki sposób dziecko funkcjonuje w placówce, jakie są jego mocne i słabe strony, jak reaguje w trudnych sytuacjach, co niepokoi – np. czy zgłasza potrzeby fizjologiczne, czy zgłasza gorsze samopoczucie, itd.
Opinia będzie potrzebna dla uzyskania opinii WWRDz i może być pomocna w postawieniu diagnozy przez psychiatrę.

2. Diagnoza u lekarza psychiatry.

Należy pamiętać, że diagnozę mutyzmu wybiórczego stawia lekarz psychiatra (nie wymaga się skierowania). Czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ może wynosić nawet do 4-6 miesięcy (prywatna wizyta jest z reguły szybciej, ale wymaga poniesienia jej kosztów). Bez diagnozy od psychiatry, nie będzie możliwe złożenie wniosku o opinie WWRDz w PPP. Jak wygląda zazwyczaj wizyta? Lekarz przeprowadza wywiad z rodzicami dziecka (jeden z rodziców może zaczekać z dzieckiem w poczekalni, ponieważ wielce nieodpowiedzialnym jest fakt rozmowy o dziecku w jego obecności) na temat rozwoju dziecka, trudności w funkcjonowaniu itd. Później zapraszane jest dziecko w celu potwierdzenia diagnozy.

Warto mieć ze sobą opinię ze żłobka, przedszkola lub szkoły (zerówka) o funkcjonowaniu dziecka w placówce, opinię psychologa i logopedy lub innych specjalistów (jeśli posiadamy) oraz nagranie swobodnego zachowania dziecka w domu (sytuacji, w której dziecko mówi swobodnie). Nie są to dokumenty koniecznie potrzebne do wystawienia diagnozy, ale mogą one ułatwić sprawę i oszczędzić nam konieczności ponownej wizyty u lekarza.
WAŻNE!
Na jednej wizycie możesz poprosić o wypełnienie trzech dokumentów, aby uniknąć potrzeby ponawiania wizyty, co oznacza wydłużenie czasu ubiegania się o opinie WWRDz.

a) Idąc do lekarza psychiatry poproś o wystawienie diagnozy: mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe (ewentualnie o podanie zaburzeń współtowarzyszących). Bardzo pomocne jest też zaświadczenie, że dziecko wymaga objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (może być to zapis na jednym druku z diagnozą). Nie jest wymagany konkretny formularz- psychiatra wystawi na własnym druku. Nie ma też terminu ważności takiego dokumentu.

b) Weź ze sobą ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dla PPP (do pobrania z poradni lub na ich stronie internetowej) i poproś psychiatrę o wypełnienie (nie zapomnij o zapisie, że dziecko jest niepełnosprawne!). Dokument ważny 30 dni.

c) Jeśli będziesz starać się o orzeczenie o niepełnosprawności możesz od razu poprosić o wypełnienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego niepełnosprawność (do pobrania na stronie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub bezpośrednio w urzędzie, gdzie obraduje komisja). Dokument ważny 30 dni.

3. Wniosek o opinię WWRDz.

Druk można pobrać ze strony internetowej PPP lub bezpośrednio w placówce. Należy dołączyć następujące dokumenty:
– diagnoza od psychiatry,
– zaświadczenie lekarskie również od psychiatry,
– orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko posiada,
– opinia o funkcjonowaniu dziecka w żłobku, przedszkolu lub szkole (zerówka),
– wszelkie dodatkowe opinie i dokumenty od specjalistów, które mogą pomóc w uzyskaniu opinii z PPP.

Wniosek składamy w PPP lub wysyłamy za potwierdzeniem odbioru.
WAŻNE! Poradnia nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku. W takim przypadku możemy domagać się odmowy na piśmie, aby złożyć skargę do Kuratorium Oświaty.

Poradnia ma 30 dni od otrzymania wniosku na zwołanie zespołu orzekającego i wydanie opinii WWRDz lub jej odmowy (zawsze w formie pisemnej z uzasadnieniem).

Jeżeli nie przeszliśmy wcześniej z dzieckiem badania w PPP, zostanie ustalony termin badania (najczęściej jest to badanie psychologiczne i logopedyczne, czasami też pedagogiczne). Wspomniane badania mogą się odbywać w obecności rodzica. Badania najczęściej są poprzedzone wywiadem rodzinnym (dziecko nie powinno być przy tym obecne, można przyjść z druga osobą, która zostanie z nim na korytarzu).

PPP musi poinformować rodzica o terminie zebrania zespołu orzekającego. Rodzic ma prawo (nie jest to obowiązkowe, ale w sytuacjach spornych może być korzystne dla uzyskania opinii WWRDz) uczestniczyć w komisji i przedstawić własne stanowisko, wnioski i sugestie, a także wnioskować o konkretne zalecenia. Najlepiej mieć przygotowane pismo z naszymi propozycjami, aby pod wpływem stresu o niczym nie zapomnieć.

Po otrzymaniu opinii WWRDz z niekorzystnymi zaleceniami można złożyć odwołanie z prośbą o zmianę zaleceń i uzasadnieniem naszego stanowiska (jeżeli np. w zaleceniach nie ujęto obecności rodzica w początkowej fazie pracy z dzieckiem).

4. Dostarczenie opinii WWRDz do placówki.

Rodzic samodzielnie przedkłada opinię w żłobku, przedszkolu lub szkole, w której będzie realizowane wczesne wspomaganie.
WAŻNE!!!
Cała procedura związana z uzyskaniem opinii WWRDz trwa od miesiąca do nawet kilku miesięcy. Jest to czas, w którym nie możemy zostawić dziecka bez pomocy, bo jeszcze nie mamy stosownych dokumentów. Praca z małym dzieckiem to nic innego, jak ZDJĘCIE PRESJI z mówienia i BYCIE MIŁYM dla dziecka. To potrafi każdy, prawda? Także zanim otrzymamy oficjalne pismo z PPP i ruszymy pełną parą z realizacją zaleceń, warto porozmawiać z dyrekcją placówki, do której uczęszcza nasze dziecko i przedstawić nasze prośby, sugestie i propozycje współpracy. W wielu przypadkach (dotyczy to głównie dzieci małych) już sama zmiana nastawienia nauczyciela, zdjęcie presji z mówienia oraz usunięcie czynników podtrzymujących milczenie (np. pomijanie dziecka w zabawach, wyręczanie w mówieniu przez kolegów i koleżanki, itd.), może wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka w placówce i pomóc mu pokonywać lęki w atmosferze zrozumienia i akceptacji, a stąd już tylko krok do tego, by dziecko zaczęło mówić w placówce. To oczywiście dopiero początek pracy nad MW, ale każdy krok w przód jest lepszy, niż stanie w miejscu i utrwalanie milczenia tylko dlatego, że nie mamy oficjalnego pisma z poradni. Rodzicu, nie czekaj! Twoje dziecko już nigdy nie będzie miało znowu 3, 4, 5 czy 6 lat, a utrwalonego latami milczenia nie da się tak łatwo pokonać.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja